ประวัติ

กิจกรรม

หลักสูตร

บุคลากร

วิชาการ

เกี่ยวกับเรา

สมัครเรียนออนไลน์

 

คุณสมบัติผู้เรียน

1.จบชั้นประถมศึกษาขึ้นไป

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี

3.มีสัญชาติไทย

4.มีสุขภาพดี เหมาะสมในการเรียนวิชาชีพนั้น

5.มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง

6.ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจหรือ

ติดยาเสพติดให้โทษ

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ /บัตรประชาชน 1 ใบ

2.รูปถ่าย 1นิ้ว 1รูป

ค่าใช่จ่าย

1.ค่าสมัคร 5 บาท

2.ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท

ยกเว้น วิชาคอมฯ,ซ่อมคอมฯ,อินเตอร์เน็ต,พิมพ์ภาพ

ระบบคอมฯ,การบริการเพื่อความงาม 300 บาท

การสมัครภาคเรียนปี 2561

ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2561

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2561 - 21 สิงหาคม 2561

ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2561

เปิดเรียน 1 กันยายน 2561 - 6 ธันวาคม 2561

ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2561

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2561 - 26 มีนาคม 2562

เข้า facebook โรงเรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

แจ้งปัญหาในการแก้ใขรายการสมัคร

Line ID : ABvts